Otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn.: „Stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego, modułowego, mobilnego centrum medycznego” - Lamar

Otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn.: „Stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego, modułowego, mobilnego centrum medycznego”

Smardzów, 19.03.2024 r.

Lamar Sp. z o. o., ul. Wrocławska 36, 56-400 Smardzów,

ogłasza otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn.: „Stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego, modułowego, mobilnego centrum medycznego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiego.

I. Cel naboru:

Celem naboru jest wyłonienie Partnera wspólnej realizacji projektu pn. „Stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego, modułowego, mobilnego centrum medycznego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

II. Cel partnerstwa i zasady współpracy:

Celem partnerstwa jest wspólne realizacja projektu pn. „Stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego, modułowego, mobilnego centrum medycznego”

Partnerzy będą odpowiedzialni za zadania związane z:

  1. nadzór merytoryczny nad realizacją projektu,
  2. rozliczaniem projektu,
  3. przygotowywanie wniosków o płatność,
  4. nadzorowanie procesu zawierania umów w ramach projektu,
  5. odbiór i kontrola raportów z badań,
  6. rozpowszechnianie wyników badań.

Wymagania wobec Partnera:

1. Zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;

3. Doświadczenie w realizacji projektów na rzecz MŚP;

4. Współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie;

6. Zapoznanie się z Regulaminem właściwego naboru dla Działania FEDS.01.02 Innowacyjne przedsiębiorstwa

W ramach niniejszego naboru nie mogą ubiegać się podmioty:

a) które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;

b) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;

c) karane na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

d) karane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

e) podlegające wykluczeniu na podstawie art. 5I Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. z późn. zm. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie;

f) przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

IV. Kryteria wyboru Partnerów:

Kryteria formalne:

1. Czy Oferent jest podmiotem uprawnionym do złożenia oferty (nabór kierowany jest do podmiotów mogących brać udział w konkursie wymienionych w części III Ogłoszenia).

2. Zgodność profilu działalności z celami partnerstwa, doświadczenie w dotychczasowej działalności, w tym w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE i innych w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,

3. Kompletność i poprawność przedłożonych dokumentów określonych w części V niniejszego Ogłoszenia.

Kryteria merytoryczne:

1. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, technicznych, organizacyjnych i finansowych.

2. Wykazanie doświadczenia w realizacji projektów w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach projektu o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł łącznie w ciągu ostatnich 10 lat na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie w ramach projektu.

V. Dokumenty, które należy przedstawić w celu weryfikacji spełnienia przedstawianych wymagań:

1. W Formularzu Oferty na Partnera podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu w procedurze otwartego naboru zobowiązany /i jest/są:

− wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa;

− przedłożyć aktualny wypis KRS lub z odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących (wersja oryginalna lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania potencjalnego Partnera z okresu nie wcześniejszego niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty);

− przedłożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie z powodu obowiązywania dyskryminujących aktów prawa miejscowego tj. nie jest umieszczony na liście Rzecznika Praw Obywatelskich, a jeśli jest umieszczony na liście w BIP BRPO, lecz uznaje ten status za nieaktualny, wówczas przedkłada kopię aktu uchylającego lub w przypadku zmiany dyskryminującego aktu prawa miejscowego stosowną opinię BRPO zgodnie z Załącznikiem Ogłoszenia;

− przedłożyć oświadczenie RODO zgodnie z Załącznikiem do Ogłoszenia;

− przedłożyć deklarację współpracy z Wnioskodawcą w zakresie przygotowania wniosku o dofinasowanie zgodnie z Załącznikiem do Ogłoszenia;

− przedłożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze Oferenta do pełnienia funkcji Partnera projektu zgodnie z Załącznikiem do Ogłoszenia.

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

1. Podmioty ubiegające się o wybór na Partnera projektu w procedurze otwartego naboru są zobowiązane do przedłożenia wypełnionego „Formularza oferty na Partnera” w oparciu o zamieszczony wzór stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

2. Oferty należy złożyć na adres email: biuro@lamar.com.pl, do dnia 15.04.2024 r.

3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

4. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.

6. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.

7. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

9. Na podstawie liczby punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert.

11. Z podmiotami, które zostaną wyłonione w toku postępowania, zostanie zawarta umowa partnerska.

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Planowany termin realizacji projektu: 07.2024-12.2026

2. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

3. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru w każdej chwili bez podawania przyczyny.

4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo niewybierania Partnerów bez podania przyczyny.

5. Informacja potwierdzająca posiadane doświadczenie zwierać powinna wskazanie: tytuł i numer projektu, wartość projektu, grupa docelowa, przeprowadzone działania i ich efekty, rola w projekcie.

6. Osoba uprawniona do kontaktu: biuro@lamar.com.pl

IX. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty na Partnera;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie z powodu obowiązywania dyskryminujących aktów prawa miejscowego;

Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO;

Załącznik nr 4 – Deklaracja współpracy z Wnioskodawcą;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze Oferenta do pełnienia funkcji Partnera projektu.

POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI (PDF)

Zaakceptuj politykę prywatności czytaj dalej

Polityka prywatności serwisu www.lamar.com.pl 1. Informacje ogólne 1. Operatorem Serwisu www.lamar.com.pl jest spółka LAMAR SP Z O O (KRS: 0000340811 - SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 9111975471, REGON: 021107150), Smardzów, ul. Wrocławska 36, 56-400 Oleśnica. 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Provider, ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław, NIP: 899-22-97-785 funkcjonującego pod adresem www.lamar.com.pl 2. Informacje w formularzach 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim. 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu. 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi. 3. Informacja o plikach cookies 1. Serwis korzysta z plików cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 4. Logi serwera 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. Czas nadejścia zapytania, b. Czas wysłania odpowiedzi, c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, f. Informacje o przeglądarce użytkownika, g.Informacje o adresie IP. 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 5. Udostępnienie danych 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

Close